Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò
Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
23/01/2021 08:16
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Sở Nội vụ

Thông báo số 06/TB-SNV ngày 27/01/2021 của Sở Nội vụ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Công chức, viên chức; Tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập; Tổ chức hành chính; Quản lý nhà nước về quỹ (Tổ chức phi chính phủ) được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xem danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết các cấp theo các đường link dưới đây:

- Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ;

- Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vực Tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện;

- Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vực Tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nội vụ;

- Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vựcTổ chức hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ;

- Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vựcTổ chức hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện;

- Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vực Quản lý nhà nước về quỹ (Tổ chức phi chính phủ) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ;

- Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện;

- Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vực Tổ chức phi Chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn