Công văn về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP  *   Triển khai Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 17/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh  *   Các Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  *   Thông tư số 2/2021/TT-BNV có những thay đổi liên quan đến công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành Văn thư về điều kiện dự thi nâng ngạch  *   Các Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nôi vụ  *   Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  *   Công văn về việc xin ý kiến đóng góp các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trong thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã  *   Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua các huyện, thị xã thành phố năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  *  
Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò
Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
23/01/2021 08:16
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Sở Nội vụ

Thông báo số 06/TB-SNV ngày 27/01/2021 của Sở Nội vụ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Công chức, viên chức; Tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập; Tổ chức hành chính; Quản lý nhà nước về quỹ (Tổ chức phi chính phủ) được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xem danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết các cấp theo các đường link dưới đây:

- Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ;

- Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vực Tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện;

- Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vực Tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nội vụ;

- Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vựcTổ chức hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ;

- Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vựcTổ chức hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện;

- Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vực Quản lý nhà nước về quỹ (Tổ chức phi chính phủ) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ;

- Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện;

- Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vực Tổ chức phi Chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn