Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò
GIỚI THIỆU
Nhân sự lãnh đạo (10/09/2020)
I. BAN GIÁM ĐỐC 1. Giám đốc: Ngô Công Hầu 2. Phó Giám đốc Thường trực: Nguyễn Vũ Thường 3. Phó Giám đốc : Nguyễn Quốc Liêm 4. Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Thất II. VĂN PHÒNG SỞ 1. Chánh Văn phòng: Trương Minh Tính 2. Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Trang III. PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 1. Phó Trưởng ...
Sơ đồ tổ chức (10/09/2020)
 
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU (Mã vùng: 0291) (19/05/2020)
SỞ NỘI VỤ Đường Nguyễn Tất Thành, Khu Hành chính tỉnh Bạc Liêu ĐT: 0291.3823861     Fax: 0291.3956883 Website: snv.baclieu.gov.vn     Email: snv@baclieu.gov.vn A. BAN GIÁM ĐỐC Trịnh Thanh Phong Giám ...
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (19/05/2020)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 10/2015/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 09 tháng 6 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền ...
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH (19/05/2020)
 Cách đây 64 năm, sau thắng lợi của Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam tự cải tổ để thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hoà. Trong Chính phủ lâm thời có Bộ Nội Vụ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng đầu ...
Chi cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Quy chế làm việc (20/04/2016)

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-SNV ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu; Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-SNV ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Văn thư - Lưu trữ (01/03/2016)

Ngày 24 tháng 02 năm 2016, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký và ban hành Quyết định số 16/QĐ-SNV về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ, trên cơ sở Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Sơ lược quá trình hình thành và phát triển Ban Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu (20/12/2015)

Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ TỈNH BẠC LIÊU “QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (25/03/2015)
Icon Image

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bạc Liêu được thành lập theo quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trên cơ sở nâng lên từ Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ.

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn