Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò
Đơn vị trực thuộc
Chi cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Quy chế làm việc (20/04/2016)

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-SNV ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu; Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-SNV ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Văn thư - Lưu trữ (01/03/2016)

Ngày 24 tháng 02 năm 2016, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký và ban hành Quyết định số 16/QĐ-SNV về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ, trên cơ sở Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Sơ lược quá trình hình thành và phát triển Ban Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu (20/12/2015)

Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ TỈNH BẠC LIÊU “QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (25/03/2015)
Icon Image

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bạc Liêu được thành lập theo quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trên cơ sở nâng lên từ Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ.

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn