Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Tình hình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm 2016

Tin chuyên ngành
Thứ ba, 05/07/2016, 15:37
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm 2016

Từ đó Chính phủ ban hành Nghị quyết 30c/NQ-CP phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Trong giai đoạn này mục tiêu trọng tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

Trong những năm qua được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, vai trò điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh cùng sự phấn đấu tập trung của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tham gia quyết liệt đẩy mạnh Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ. Với sự chỉ đạo mạnh mẽ của Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nổ lực nhiệt tình của lãnh đạo Sở, ngành cùng Ủy ban nhân dân các cấp trong tỉnh từ đó qua 6 tháng đầu năm 2016 tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước của tỉnh đạt những kết quả rất đáng kể đó là:
1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh luôn được đẩy mạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, cụ thể như: Quyết định ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Quyết định ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016; Quyết định phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016; Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016; Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước năm 2016; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã”, tổ chức thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho UBND cấp huyện tổ chức đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các xã, phường, thị trấn, vv.... Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh.
2. Cải cách thể chế luôn được đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật luôn được quan tâm, về chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị năm 2016 với tổng số 64 văn bản (trong đó văn bản quy phạm pháp luật: 26 quyết định; văn bản cá biệt: 35 quyết định, 03 chỉ thị). Tính đến nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 10 văn bản quy phạm pháp luật và 01 chỉ thị cá biệt. Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật được các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả. Qua đó, kịp thời phát hiện xử lý những văn bản có căn cứ pháp lý ban hành đã hết hiệu lực, không còn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

 

Giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố Bạc Liêu
3. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện đầy đủ các quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân tỉnh thường xuyêncập nhật, thống kê, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC kịp thời, đúng quy định. Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính các cơ quan, đơn vị được giao rà soát TTHC và đơn vị kiểm soát TTHC của tỉnh phải hoàn thành việc rà soát và thẩm định chất lượng. Tính đến nay Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 14 Quyết định công bố TTHC được chuẩn hóa, với tổng số 90 TTHC, thay thế 96 TTHC, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm việc niêm yết đầy đủ các TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC, ngay sau khi quyết định công bố TTHC được chuẩn hóa.Việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, TTHC được thực hiện nghiêm túc. Về công khai thủ tục hành chính hầu hết được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kịp thời, đúng quy định. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, thời gian, phí, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang Web của cơ quan, đơn vị.Đồng thời, được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan, cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.
4. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước từng bước được tinh gọn, được các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đãquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác củarõ ràng, ổn định. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở cấp tỉnh và các địa phương cơ bản đạt yêu cầu: Cấp tỉnh có 16/19 Sở, ngành, cấp huyện có: 7/7 huyện, thành phố, cấp xã có: 64/64 xã, phường, thị trấn có cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Kết quả tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong 6 tháng đầu năm của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố trên 26.800 hồ sơ, cấp xã tiếp nhận và giải quyết trên 100.650 hồ sơ về các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu, cấp phép kinh doanh, công chứng, chứng thực... hầu hết đã được giải quyết xong hoàn trả lại cho tổ chức, công dân trong ngày. Việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông mang lại hiệu quả thiết thực, phần lớn các loại hồ sơ, thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, công khai hóa, những loại thủ tục không còn phù hợp đã được loại bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung; quy trình giải quyết thủ tục hành chính được cải tiến theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian so với quy định với trên 200 thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực như: Cấp giấy phép kinh doanh từ 5 ngày còn 3 ngày; cấp chứng minh nhân dân theo quy định là 7 ngày hiện tại giải quyết trong ngày; thủ tục thẩm định quỹ lương Giám đốc doanh nghiệp nhà nước từ 15 ngày rút ngắn còn 1 ngày; gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm từ 15 ngày còn 2 ngày; đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ 20 ngày còn 5 ngày… tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết công việc.
5. Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được thực hiện khá đồng bộ và đảm bảo các khâu trong quy trình, góp phần ổn định tình hình tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính Nhà nước, khắc phục cơ bản việc tuyển dụng, phân công chồng chéo, không phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm, không phát huy hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức gây lãng phí nguồn nhân lực; thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, kết quả đến nay có 162 cán bộ, công chức thuộc diện dôi dư do sắp xếp tổ chức, trình độ chuyên môn không đáp ứng yêu cầu công việc, phải tinh giản biên chế.
6. Công tác cải cách tài chính công được các cấp, các ngành nhất là vai trò của người đứng đầu rất quan tâm và có trách nhiệm hơn, từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức; các cơ quan, đơn vị đều có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý, sử dụng tài sản theo quy định; thực hiện nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; mở rộng việc công khai, minh bạch và giám sát của tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong chi tiêu ngân sách, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; đưa kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí vào nội dung đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quản lý, sử dụng, có hiệu quả nguồn vốn ngân sách và biên chế được giao; tiết kiệm những khoản chi tiêu không cần thiết, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc.
7. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều bước tiến bộ. Hiện nay, tại các cơ quan nhà nước đã và đang tin học hóa trong quản lý và trao đổi công việc. Trong 6 tháng đầu năm 2016, tiếp tục triển khai thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trên hệ thống mạng nội bộ (mạng LAN), trong trao đổi công việc (đạt tỷ lệ 100%); qua khảo sát có hơn 80%cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc, chiếm tỷ lệ cao hơn so với trung bình cả nước; hiện nay trên địa bàn tỉnh đã tiến hành triển khai số lượng thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 1 và mức độ 2 đều đạt 100% số thủ tục; mức độ 3 trở lên là 25thủ tục; có 19/19 Sở, ngành, 7/7 huyện, thị xã, thành phố có cổng/trang thông tin điện tử (đạt 100%).
Với những kết quả trên cho ta thấy rằng công tác cải cách hành chính của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2016 của tỉnh Bạc Liêu được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền mặt trận và các đoàn thể nhân dân; từ đó các Sở, ngành, UBND các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung bám sát Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực ở các Sở, ngành, UBND các cấp thông qua việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp ngày càng hoàn thiện và phát huy hiệu quả, cơ sở vật chất, phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, nâng cấp, bố trí chỗ nơi khang trang, rộng rãi, thoáng mát; tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp được sắp xếp kiện toàn, phát huy hiệu quả trong công việc; chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ công chức từng bước được nâng cao. Từ đó góp phần thắng lợi mục tiêu chung phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh nhà, bởi lẽ cải cách hành chính nhà nước và phát triển kinh tế là hai nhiệm vụ gắn kết nhau, nó có mối liên hệ mật thiết với nhau, do đó nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan đơn vị quan tâm đến việc cải cách hành chính nhà nước là nhiệm vụ quan trọng trong tình hình mới hiện nay. Tuy nhiên, qua kiểm tra công tác triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ, kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại một số Sở, ngành, UBND cấp huyện, xã đôi lúc còn chậm, còn một số  Sở, ngành và UBND cấp huyện ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 không kịp thời, việc phân công cán bộ, công chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương còn ít, đa số là cán bộ kiêm nhiệm, không bố trí cán bộ chuyên trách dẫn đến tiến độ triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của tỉnh. Để khắc phục những hạn chế trên sắp tới cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm đó là:
- Tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; đẩy mạnh công tác rà soát, chuẩn hóa Bộ thủ tục hành chính theo Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch các thủ tục hành chính, quy trình, thời gian giải quyết công việc, mức thu phí theo tinh thần Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo tinh thần Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ; thường xuyên rà soát sắp xếp hợp lý các phòng, ban thuộc Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo quy định mới;
- Đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị;
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh cả chiều rộng lẫn chiều sâu thông qua việc triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính, tổ chức hội thi, tọa đàm, giải đáp thắc mắc của người dân và doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
- Xử lý và gắn hình thức kỷ luật ngay những công chức gây nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp…
Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay có nhiều nội dung từng bước được đổi mới mạnh mẽ, trong đó nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước là một trong những nội dung rất quan trọng cần được chấn chỉnh ngay, nhất là khâu cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp mở rộng môi trường đầu tư thông thoáng vv…có như thế thì tỉnh Bạc Liêu của chúng ta sẽ phát triển toàn diện hơn./.  

Số lượt xem: 2616

Ngô Công Hầu – Phó Giám đốc Sở

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn