Công văn về việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2030  *   Công văn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ Bạc Liêu  *   Công văn về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2021  *   Công văn về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP  *   Triển khai Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 17/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh  *   Các Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  *   Thông tư số 2/2021/TT-BNV có những thay đổi liên quan đến công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành Văn thư về điều kiện dự thi nâng ngạch  *   Các Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nôi vụ  *   Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  *  
Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Kết quả thực thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I/2021 của tỉnh Bạc Liêu

Tin nổi bật
Thứ sáu, 26/03/2021, 14:40
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả thực thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I/2021 của tỉnh Bạc Liêu

Để đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong những tháng đầu năm 2021, ngày 23/3/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 73/BC-UBND về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I/2021 của tỉnh.

Tại Báo cáo số 73/BC-UBND, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tập trung làm rõ kết quả về các mặt đã đạt được trong công tác cải cách hành chính, xoay quanh các nội dung như: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử; trong đó, nội dung nỗi bật trong những tháng đầu năm 2021 là công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của tỉnh luôn được quan tâm đẩy mạnh, điều này được thể hiện thông qua việc Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính kịp thời, đạt chất lượng cao như: Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021; Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước… Trong quý I/2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 23 quyết định công bố danh mục 260 thủ tục hành chính (trong đó, ban hành mới 37; bãi bỏ 39; sửa đổi, bổ sung 25; chuẩn hóa 159); đến nay bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn tỉnh là 1.716 (trong đó cấp tỉnh 1.360; cấp huyện 223; cấp xã 133), các thủ tục hành chính đã được công khai kịp thời đầy đủ và đúng quy định trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều bước tiến, việc sử dụng hộp thư điện tử của tổ chức và cá nhân trong trao đổi công việc được duy trì thường xuyên, 100% các cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp huyện được trang bị máy tính; hầu hết cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước tỉnh đều sử dụng thành thạo máy tính trong phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ; 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, qua đó góp phần cải thiện chất lượng công việc, thúc đẩy công tác cải cách hành chính và tiết kiệm chi phí hành chính của các cơ quan, đơn vị...

Với vai trò chỉ đạo điều hành sâu sát của Uỷ ban nhân dân tỉnh cùng với sự phấn đấu quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương, công tác cải cách hành chính của tỉnh trong quý I/2021 đã có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các nhiệm vụ cải cách hành chính trên từng lĩnh vực đều được triển khai đồng bộ, hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra. Đồng thời trên cơ sở kết quả đã đạt được, tại báo cáo số 73/BC-UBND của Uỷ ban nhân tỉnh cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhất là việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá các thủ tục hành chính có liên quan đến người dân và doanh nghiệp; hoàn chỉnh các danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong triển khai thực hiện cải cách hành chính nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính chung của tỉnh.

Phòng TC&CCHC- Sở Nội vụ

 

Số lượt xem: 190

Tin đã đưa
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn