SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
7
3
1
8
9
Tin thời sự Thứ Ba, 14/10/2014, 08:35

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Nội vụ năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015

Thực hiện Công văn số 3305/UBND-QHKHTH ngày 24 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2014, Kế hoạch năm 2015. Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện công tác Nội vụ năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015 theo các nội dung như sau:

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NỘI VỤ NĂM 2014

I. ĐỐI VỚI LĨNH VỰC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

1. Về công tác tổ chức bộ máy và biên chế

- Triển khai Quyết định của UBND tỉnh về việc: thành lập và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của 05 đơn vị; triển khai Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trực thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm thành Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Trình UBND tỉnh quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vào Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu; báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Dạy nghề thành Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề các huyện; đề xuất tổ chức kiểm tra, khảo sát việc thành lập Trung tâm Thực nghiệm và Chuyển giao khoa học công nghệ huyện Vĩnh Lợi, thành phố Bạc Liêu; báo cáo việc đánh giá tổ chức, hoạt động của các loại hình tổ chức Quỹ; tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gửi Bộ Nội vụ.

- Thẩm định các Đề án về: kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng; thành lập Ban Quản lý Khu Đô thị mới và thành lập Trung tâm Tư vấn đầu tư xây dựng trực thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh; chuyển đổi Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm thành trường tiểu học chất lượng cao; mô hình tổ chức quản lý, nhân sự và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu; Công ty Cấp nước Bạc Liêu; thẩm định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; giải trình nội dung dự thảo Quyết định đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm Bạc Liêu thành Trung tâm Dịch vụ việc làm Bạc Liêu; đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ; đóng góp ý kiến đối với Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

2. Về công tác cải cách hành chính

- Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2013; Kế hoạch điều tra khảo sát phục vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2013 và Hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Triển khai Quyết định của UBND tỉnh về việc: thành lập Tổ thẩm định theo dõi, đánh giá Chỉ số CCHC tại các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố giai đoạn 2013 - 2015 của tỉnh; quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh về thực hiện công tác CCHC; Đề cương, Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2014 đến các cơ quan, đơn vị được dự kiến kiểm tra trong Kế hoạch.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2013 của tỉnh; kế hoạch tập huấn công tác CCHC năm 2014 đến các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu xác định Chỉ số CCHC của các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

- Báo cáo Bộ Nội vụ: việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2013 của tỉnh và tổng hợp các tài liệu kiểm chứng; phiếu điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2013 của tỉnh và hoàn tất việc thanh lý hợp đồng, biên bản nghiệm thu và bàn giao phiếu điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2013; bổ sung kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải CCHC năm 2013 và tài liệu kiểm chứng của các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố; tình hình thực hiện công tác CCHC 9 tháng  đầu năm 2014.

- Tiến hành chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC năm 2013 tại các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, đồng thời, trình UBND tỉnh quyết định Công bố Chỉ số CCHC năm 2013 của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi CCHC năm 2014.

- Thẩm định Đề án: thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu; thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực cấp phép hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh và lĩnh vực Dược của Sở Y tế; thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng; biên chế, tiền lương

a) Công tác cán bộ:

- Triển khai các Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2013; Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tuyển dụng và chuyển ngạch, nâng ngạch công chức trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tuyển dụng và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đến các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

- Trình UBND tỉnh ban hành: Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với CBCCVC; tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức 50 trường hợp; xử lý kỷ luật công chức 02 trường hợp; trình Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin ý kiến hiệp y công tác cán bộ 08 trường hợp; thông báo nghỉ hưu 03 trường hợp; trình Bộ Nội vụ bổ nhiệm và xếp ngạch lương chuyên viên cao cấp cho công chức đã có thông báo nghỉ hưu; báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 129 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa công sở; báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; việc thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý; số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và danh sách tiền lương công chức năm 2013.

- Quyết định tiếp nhận, tiếp nhận không qua thi tuyển, điều động, thuyên chuyển 40 trường hợp; chuyển ngạch lương công chức 10 trường hợp; công nhận kết quả xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức 03 trường hợp; hiệp y điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 78 trường hợp; tiếp nhận, cho liên hệ chuyển công tác 11 trường hợp; nâng bậc lương công chức 03 trường hợp; hiệp y công tác cán bộ 21 trường hợp; xin ý kiến kết luận về việc liên hệ lịch sử chính trị 16 trường hợp.

b) Công tác thi tuyển, xét tuyển, thi nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp:

- Trình UBND tỉnh về việc: công nhận kết quả xét tuyển công chức năm 2013 của Ban An toàn giao thông tỉnh; kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III; cơ cấu ngạch công chức hiện có và chỉ tiêu đăng ký thi nâng ngạch Chuyên viên chính và Chuyên viên cao cấp năm 2014; cử công chức dự thi nâng ngạch từ ngạch Kiểm lâm viên lên ngạch Kiểm lâm viên chính năm 2014; xin bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp nhà nước năm 2014 của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu; quy định tạm thời mức thu phí xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2014 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2014 của UBND huyện Hòa Bình và Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Tổ chức triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh và thông báo tổ chức kỳ thi nâng ngạch, chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức năm 2014 cho từng cơ quan, đơn vị; báo cáo thống kê số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có và đề nghị số lượng, chỉ tiêu nâng ngạch của từng ngạch công chức năm 2014; số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có và đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp của từng hạng viên chức năm 2014; tổng hợp hồ sơ công chức dự thi nâng ngạch từ ngạch Chuyên viên lên ngạch Chuyên viên chính, ngạch Chuyên viên chính lên ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2014.

- Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2013 của huyện Phước Long 31 trường hợp; kết quả xét chuyển loại, chuyển ngạch viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2013 của huyện Đông Hải (233 trường hợp), Sở Giáo dục và Đào tạo (69 trường hợp); kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế đợt II/2013 của Sở Y tế (149 trường hợp); công nhận kết quả xét chuyển chức danh nghề nghiệp 02 trường hợp; tiếp nhận không qua thi tuyển 02 trường hợp; hướng dẫn và kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 của các cơ quan, đơn vị.

c) Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

- Tham mưu UBND tỉnh: Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2014; quyết định cử 08 ứng viên Chương trình Mekong 50 Bạc Liêu tham gia các khóa đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ tại nước ngoài (02 Tiến sĩ và 06 Thạc sĩ); cử 132 CBCCVC tham gia khóa bồi dưỡng QLNN chương trình Chuyên viên chính và 02 lớp Chuyên viên số lượng 165 học viên năm 2014 tại tỉnh Bạc Liêu, đồng thời, tổ chức 05 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã thời gian 05 ngày/lớp với tổng số 432 học viên; tiếp nhận phân công 04 ứng viên tốt nghiệp Thạc sĩ tình nguyện về tỉnh công tác.

- Quyết định cử 174 CBCCVC là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương tham gia bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 3 tại Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu và 05 cán bộ, công chức học Đại học trong nước; tiếp nhận 02 hồ sơ sinh viên tốt nghiệp đại học diện cử tuyển về tỉnh công tác; thẩm định hồ sơ duyệt cấp kinh phí đào tạo và hỗ trợ khuyến khích 63 CBCCVC tốt nghiệp sau đại học với số tiền 2.014.055.000đ.

- Báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã năm 2013 và kế hoạch 2014 theo Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ; kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2013 và kế hoạch năm 2014; sơ kết 03 năm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC giai đoạn 2011 – 2013; báo cáo UBND tỉnh về việc đề xuất kế hoạch thực hiện Đề án của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

d) Công tác chính sách, biên chế, tiền lương:

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu gửi Bộ Nội vụ; phê duyệt danh sách giáo viên thuộc diện sắp xếp theo Đề án 826 của UBND tỉnh; ban hành Quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2014 cho các Sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố; tạm giao 19 biên chế hành chính cho Sở Ngoại vụ; 03 biên chế sự nghiệp cho Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Bạc Liêu; tạm giao 06 định suất cho Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Bạc Liêu, Hội Khuyến học và Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Đông Hải và 06 định suất cho các Hội đặc thù của huyện Hồng Dân; điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ và hệ số chênh lệch bảo lưu đối với công chức 01 trường hợp; cấp kinh phí giải quyết chính sách đối với 03 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 67 của Chính phủ; phân bổ 15.493 biên chế sự nghiệp và biên chế Hội năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị.

- Trình Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu ngạch công chức của Sở Ngoại vụ; báo cáo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; đề xuất biên chế công chức năm 2014 của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch; đề xuất việc giao định suất cho Sở Tư pháp; báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố.

- Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề 241 trường hợp; bổ nhiệm ngạch và xếp lương giáo viên trung học cao cấp cho công chức đã có thông báo nghỉ hưu 01 trường hợp; chuyển ngạch, xếp lương 11 trường hợp; bổ nhiệm ngạch và xếp lương ngạch bảo tàng viên chính 01 trường hợp; bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp 02 trường hợp; hiệp y nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 246 trường hợp; hướng dẫn các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố về quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; triển khai hướng dẫn thực hiện kế hoạch thi nâng ngạch công chức năm 2014.

4. Về công tác xây dựng chính quyền địa phương

- Trình UBND tỉnh về việc: thành lập ấp 12 thuộc xã Phong Thạnh Đông, huyện Giá Rai; ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã; ban hành Quyết định về việc thực hiện quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu chức danh Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2011 – 2016 thuộc các huyện Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân và thành phố Bạc Liêu; xin chủ trương thành lập 31 ấp, khóm trong tỉnh Bạc Liêu; thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh; nâng bậc lương thường xuyên đối với 01 cán bộ xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình (ngạch Chuyên viên chính); đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh; trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thị xã Giá Rai và các phường thuộc nội thị; xin ý kiến Bộ Nội vụ về Phương án điều chỉnh địa giới hành chính 04 xã.

- Báo cáo Bộ Nội vụ về việc: triển khai thực hiện Dự án 513 về địa giới hành chính; việc thống kê số đơn vị hành chính; số cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; thực trạng quản lý, khai thác, sử dụng các bãi bồi cửa sông, các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng địa lý khác trên vùng biển Việt Nam; về việc báo cáo các số liệu về công tác cán bộ nữ.

- Báo cáo UBND tỉnh: số lượng, chất lượng công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; đề xuất tiếp tục kéo dài hợp đồng lao động đối với sinh viên tăng cường về cơ sở; việc đề xuất ý kiến đóng góp bổ sung Quyết định số 1874-QĐ/TU ngày 25/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành quy định về cơ chế để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng; về chức danh Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã; về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII và kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm 2014 HĐND tỉnh khóa VIII; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20/2004/CT-UB ngày 23/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác Dân vận chính quyền; Khu vực địa giới hành chính bị biến dạng, phá vỡ do tác động của phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp ở địa phương; việc thực hiện công tác Dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; việc thống kê số liệu diện tích, dân số, đơn vị hành chính; sơ kết 02 năm thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; báo cáo Bộ Nội vụ về các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã; về khả năng tự cân đối ngân sách và nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để triển khai thực hiện các hạng mục công việc của Dự án 513.

- Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” của Chính phủ trên địa bàn tỉnh cho các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã trong tỉnh; kiểm tra dự thảo Thiết kế kỹ thuật - Dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Bạc Liêu do Trung tâm Tư vấn và Thẩm định Trắc địa Bản đồ và Hội trắc địa bản đồ thành phố Hồ Chí Minh lập; phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn các huyện, thành phố về quy hoạch, đào tao, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; dự thảo Đề cương hướng dẫn các huyện xây dựng Phương án điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã; đóng góp ý kiến dự thảo Tờ trình, Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ; tổ chức Hội nghị triển khai nghiệp vụ chuyên môn đối với cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã; kiểm tra, đánh giá xã Vĩnh Thanh, xã Phước Long và xã Phong Thạnh Tây B thuộc huyện Phước Long theo tiêu chí số 18 nông thôn mới; giải quyết tranh chấp các tuyến, khu vực địa giới hành chính cấp huyện giữa huyện Phước Long - huyện Hồng Dân; giữa huyện Vĩnh Lợi - thành phố Bạc Liêu; giữa thành phố Bạc Liêu - huyện Hòa Bình.

- Thống kê số lượng, chất lượng tính đến ngày 31/12/2013 và 30/6/2014: Thành viên UBND các cấp; cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, khóm, ấp và sinh viên về cơ sở; đại biểu HĐND các cấp; số liệu cán bộ, công chức cấp xã theo biểu mẫu của Bộ Nội vụ; tổng hợp việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và việc chia tách, thành lập khóm, ấp từ năm 1997 đến ngày 31/12/2013.

- Hiệp y xếp lương, nâng bậc lương thường xuyên, bậc lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 114 cán bộ, công chức cấp xã; tổng hợp ý kiến góp ý của UBND cấp huyện, cấp xã về việc quy định việc kiêm nhiệm các chức danh ở khóm, ấp.

5. Về công tác thanh tra, kiểm tra, pháp chế

- Ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan; thanh tra và triển khai kết luận thanh tra về công tác tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp, quản lý biên chế và công chức, viên chức nhà nước đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Phát thanh và Truyền hình Bạc Liêu; lĩnh vực cải cách hành chính nhà nước và quản lý biên chế, sử dụng công chức, viên chức đối với UBND huyện Phước Long, UBND huyện Hồng Dân; kiểm tra và triển khai kết luận kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra đối với UBND huyện Vĩnh Lợi, UBND thành phố Bạc Liêu, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế.

- Tiếp nhận và đã giải quyết với tổng số 18 đơn (05 đơn tố cáo, 13 đơn yêu cầu khiếu nại), trong đó: 04 đơn giải quyết theo thẩm quyền (02 đơn tố cáo, 02 đơn yêu cầu khiếu nại); 14 đơn chuyển các cơ quan, đơn vị giải quyết theo đúng thẩm quyền (02 đơn tố cáo, 12 đơn yêu cầu khiếu nại).

- Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và số lượng, chất lượng hoạt động công chức làm công tác thanh tra của Thanh tra Sở Nội vụ từ năm 2004 – 2013; kết quả xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong lĩnh vực tài chính – ngân sách năm 2012 về thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ công tác bồi thường của nhà nước 6 tháng đầu năm 2014; đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về sửa đổi, bổ sung môt số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý phụ trách, kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra chuyên ngành, công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2010 đến cuối tháng 5/2014; tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu; kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm; công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2014; việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014.

- Đóng góp ý kiến 97 dự thảo văn bản của Bộ, ngành Trung ương và địa phương có liên quan; rà soát văn bản QPPL do HĐND và UBND tỉnh ban hành từ năm 2008 – 2012.

6. Về công tác thanh niên và công tác quản lý hội

a) Về công tác thanh niên:

- Trình Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ thành lập Tổ phỏng vấn, thông qua  hồ sơ các ứng viên tham gia tuyển chọn, bộ ngân hàng câu hỏi và giao nhiệm vụ cho các thành viên Tổ phỏng vấn và tổ chức Hội nghị phỏng vấn các ứng viên tham gia Đề án tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn giai đoạn 2013 - 2020 của tỉnh Bạc Liêu; phê duyệt và gửi kết quả tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn giai đoạn 2013 - 2020 của tỉnh Bạc Liêu về Bộ Nội vụ theo quy định.

- Trình UBND tỉnh dự thảo báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tài năng trẻ theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; phối hợp với Vụ Công tác thanh niên – Bộ Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014 cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo, công chức Phòng Nội vụ trực tiếp theo dõi lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên, Bí thư đoàn các huyện, thành phố.

- Báo cáo Vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng Công tác thanh niên tỉnh Bạc Liêu; kết quả phân công nhiệm vụ và bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của tỉnh; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh năm 2014.

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bạc Liêu năm 2014 đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; đôn đốc UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên năm 2014 của cơ quan, đơn vị; xây dựng Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên và quản lý nhà nước về công tác Hội năm 2014; Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ, phát hành, nhận hồ sơ các ứng viên tham gia Đề án và phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bạc Liêu thông báo chỉ tiêu tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn giai đoạn 2013 - 2020 của tỉnh Bạc Liêu; thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến của huyện Đông Hải, Hòa Bình, Hồng Dân theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp Tỉnh đoàn xây dựng dự thảo văn bản triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm thanh niên tình nguyện 2014”.

- Triển khai Quyết định số 696/QĐ-BNV ngày 08/7/2014 của Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020; tổ chức thống kê cán bộ, công chức trẻ ở xã và báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ theo quy định; đóng góp ý kiến dự thảo Đề án về hoạt động tình nguyện và một số chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên theo yêu cầu của Bộ Nội vụ; báo cáo Sở Tư pháp về kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015”.

b) Về công tác quản lý hội:

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ: Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, Hội Khuyến học huyện Phước Long; Hội Cựu thanh niên xung phong và Hội Khuyến học huyện Hòa Bình; Hội Khuyến học huyện Hồng Dân; Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bạc Liêu; Hội Khuyến học huyện Đông Hải; Hội Khoa học - Kỹ thuật cầu đường tỉnh Bạc Liêu lần thứ I, nhiệm kỳ 2014 - 2019; Quy chế hoạt động Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Hòa Bình, Hồng Dân, thành phố Bạc Liêu; cho phép thành lập Hội Khuyến học huyện Hòa Bình, Đông Hải; đổi tên Quỹ Khuyến học tỉnh Bạc Liêu thành Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt; giao bổ sung định suất năm 2013 cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và công nhận Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh Bạc Liêu là Hội có tính chất đặc thù; giao nhiệm vụ cho các tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh tổ chức hoạt động gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, An ninh - Quốc phòng của tỉnh năm 2014; cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Bảo tồn và Phát huy Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ - Lê Tài Khí; Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin; Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi tỉnh Bạc Liêu; phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu lần thứ III, nhiệm kỳ 2013 - 2018; phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu lần thứ III, nhiệm kỳ 2013 – 2018; công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin; Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt tỉnh Bạc Liêu; Quỹ Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ - Lê Tài Khí tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ I (2014 - 2019); cho phép đổi tên Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu thành Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu; việc giao nhiệm vụ cho Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh Bạc Liêu từ nay đến cuối năm 2014.

- Báo cáo Bộ Nội vụ kết quả tổng kết tình hình hoạt động công tác năm 2013 của các tổ chức Hội đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; báo cáo Thanh tra tỉnh các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 đang công tác tại các tổ chức Hội được giao biên chế, hỗ trợ kinh phí hoạt động của Nhà nước.

- Đề xuất UBND tỉnh về việc chi trả chế độ phụ cấp công vụ cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu; chủ trì, phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ trình UBND tỉnh; phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức buổi làm việc với Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn việc tổ chức Đại hội các Chi hội chuyên ngành; Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn việc tổ chức vận động và ra mắt Quỹ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Bạc Liêu.

- Phối hợp Phòng Cảnh sát QLHCVTTXH - Công an tỉnh rà soát, thống kê con dấu của cơ quan, tổ chức hội trên địa bàn tỉnh; với Hội Cựu chiến binh tỉnh xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết Pháp lệnh Cựu chiến binh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

II. ĐỐI VỚI LĨNH VỰC QLNN VỀ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

- Trình UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch nước ra quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 815 Mẹ; Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc cho 37 gia đình; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 01 tập thể, 01 cá nhân; Huân chương Lao động hạng III cho 04 tập thể, 38 cá nhân; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 36 tập thể, 116 cá nhân; trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định khen thưởng cho 2.262 trường hợp; xin cấp đổi Bằng khen cho các cá nhân thuộc Trường Đại học Bạc Liêu; xin ý kiến tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị dẫn đầu Cụm, Khối thi đua năm 2013; thành lập Tổ tư vấn xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu cấp tỉnh ngành Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tổ chức chia Cụm, Khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua.

- Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh dự thảo Chỉ thị và Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; dự thảo Hướng dẫn xét khen thưởng tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bạc Liêu lần thứ II năm 2014; tham mưu Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi, bổ sung năm 2013; tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh, việc đăng ký các nội dung thi đua Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ; dự thảo kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2014; kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2014); báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014; báo cáo việc tổng hợp góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

- Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ; tham mưu tổ chức họp mặt 147 cá nhân đạt thành tích cao trên các lĩnh vực năm 2013; quyết định ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến, giải pháp trong công tác hoặc đề tài nghiên cứu; hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Quyết định thành lập Tổ tư vấn, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu cấp tỉnh ngành Giáo dục và Đào tạo; báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014 của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ; triển khai ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV năm 2015; Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo năm 2014; hướng dẫn của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh về tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV năm 2015; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo quy định.

III. ĐỐI VỚI LĨNH VỰC QLNN VỀ TÔN GIÁO 

- Báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ về tình hình tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, thống kê số liệu tôn giáo tại tỉnh Bạc Liêu; tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo thuộc Công giáo, Tin lành trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ Phục sinh năm 2014; tình hình hoạt động bảo trợ xã hội của các tổ chức, cá nhân tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết tranh chấp nhà, đất liên quan đến tôn giáo; hỗ trợ các hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer tại tỉnh Bạc Liêu; việc hỗ trợ kinh phí xây dựng chánh điện chùa Đìa Muồn, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long.

- Báo cáo Ban Chỉ đạo về Nhân quyền, UBND tỉnh việc thực hiện báo cáo định kỳ tình hình tôn giáo, kết quả công tác bảo vệ về nhân quyền trong 6 tháng đầu năm 2014; rà soát văn bản QPPL và văn bản chức đựng QPPL có liên quan đến lĩnh vực tôn giáo, chính sách phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội đối với đồng bào Khmer tại tỉnh Bạc Liêu; tình hình, kết quả công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền; xin xây dựng tượng Phật Dược sư của Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu.

- Trình UBND tỉnh xin tổ chức 04 lễ và 04 Đại lễ; công nhận 12 cơ sở tôn giáo; điều chỉnh địa chỉ 02 cơ sở thờ tự Phật giáo; đề xuất hỗ trợ kinh phí trang trí phòng học và trang thiết bị học tập cho chùa Ghositaram; triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo các công trình tôn giáo, đình thần trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2013 – 2017; khóa tu thiền định lần thứ 13 của Tịnh xá Ngọc Liên, thành phố Bạc Liêu; khóa học Kinh thánh căn bản mùa hè năm 2014 tại Nhà thờ Tin lành Hộ Phòng, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai; đăng ký nhân sự đại diện Tin Lành tỉnh Bạc Liêu của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) cho ông Tô Văn Minh, phường 2, thành phố Bạc Liêu; đăng ký bổ nhiệm nhân sự vào Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo, xã Tân Phong, huyện Giá Rai; đăng ký phong chức Linh mục cho ông Trần Trung Dũng và ông Ngô Nghiêm Hải Tùng (Công giáo); đăng ký công nhận phong chức của Ban Đại diện Cao đài Tiên Thiên nhiệm kỳ V (2015 - 2020); đăng ký phong chức của Cao đài Tiên Thiên; tiếp nhận Thông báo việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của các Linh mục.

- Phối hợp với các ngành có liên quan khảo sát thực tế việc xin hỗ trợ kinh phí trang trí phòng học cho Chùa Ghositaram, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi; xem xét vấn đề xin cấp đất xây dựng Salatel của Chùa Xiêm Cán, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu; thực hiện kế hoạch tổ chức họp mặt tuyên truyền cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và các tín đồ các tôn giáo; chọn chức sắc tiêu biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đương nhiệm dự Hội nghị biểu dương nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu; xem xét giải quyết tranh chấp đất giữa Nhà thờ Đất Sét với 04 hộ dân tại xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân.

- Xác nhận Thánh thất Linh Cảnh, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân là cơ sở thờ tự hoạt động ổn định, đất đai không có tranh chấp chuyển đến Sở Xây dựng xin cấp giấy phép xây dựng; xác nhận Chùa Từ Quang ấp 1, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, Chùa Seraysakol chumvong (chùa Hộ phòng cũ), thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, Thánh thất Ngọc Phước Đàn, xã Phước Long, huyện Phước Long là cơ sở thờ tự hoạt động ổn định, đất đai không có tranh chấp, để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tham gia Đoàn cán bộ tỉnh đi thăm và chúc mừng 22 cơ sở Phật giáo Nam Tông Khmer trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2014; lễ Cầu siêu Anh Hùng Liệt sĩ và An vị Tượng đài Mậu Thân tại Quảng trường Hùng Vương; lễ Tốt nghiệp lớp Cao đẳng và Trung cấp Phật học khóa III, và Khai giảng lớp Cao đẳng và Trung cấp Phật học khóa IV, lớp Luật học Ni giới khóa I, tại Hội trường Chùa Long Phước, phường 5, thành phố Bạc Liêu; Đại lễ Phật đản tại Chùa Huệ Quang, phường 3, thành phố Bạc Liêu.

II. ĐỐI VỚI LĨNH VỰC QLNN VỀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

- Trình UBND tỉnh văn bản triển khai thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-BNV ngày 23/6/2014 của Bộ Nội vụ về quy định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; Thông tư số 05/2014/TT-BNV ngày 23/6/2014 của Bộ Nội vụ về quy định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ; văn bản Hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2014 cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; Đề án “Giải quyết tài liệu tích đống tỉnh Bạc Liêu giai đoạn II, năm 2014 - 2020” xem xét, phê duyệt.

- Báo cáo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về: tình hình công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; tình hình quản lý tài liệu lưu trữ tại địa phương; cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát tình hình nghiên cứu khoa học về công tác văn thư, lưu trữ từ năm 2000 đến nay.

- Bàn giao tài liệu đã chỉnh lý cho Văn phòng HĐND-UBND và Phòng Nội vụ huyện Đông Hải; thực hiện việc đo đạc khảo sát tài liệu tích đống của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; ban hành Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; thẩm định Danh mục tài liệu loại của Kho bạc Nhà nước huyện Giá Rai,  Cục Thuế tỉnh; Đề án chỉnh lý tài liệu tích đống của Sở Giao thông Vận tải; Danh mục tài liệu hết giá trị của Chi cục Thuế huyện Phước Long và Hồng Dân; tiến hành kiểm tra, hướng dẫn và báo cáo kết quả kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 đối với UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; thẩm định hồ sơ báo cáo Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét và trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” cho 22 cá nhân.

- Xây dựng dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt ban hành lại Danh mục các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Kho chuyên dụng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bạc Liêu thay thế Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 05/7/2011 của UBND tỉnh không còn phù hợp so với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương; xây dựng Công văn về việc phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/8/2014 giữa Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng; xây dựng Công văn về việc thẩm định giá chỉnh lý và xác định nguồn thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tích đống của Sở Giao thông vận tải gửi Sở Tài chính xem xét, thẩm định.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2015

I. ĐỐI VỚI LĨNH VỰC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

1. Về công tác tổ chức bộ máy và biên chế

- Tiếp tục tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 và Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra và theo quy định mới của Chính phủ.

- Tiếp tục rà soát để tổ chức, sắp xếp lại cơ cấu bộ máy bên trong của Sở cho phù hợp theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

2. Về công tác cải cách hành chính

- Giúp UBND tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC Nhà nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2015; Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về thực hiện CCTTHC giai đoạn 2011 - 2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số CCHC của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, xã”; Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC hàng năm của tỉnh; xây dựng Kế hoạch CCHC những năm tiếp theo trình UBND tỉnh ban hành; Hướng dẫn các cấp, các ngành xây dựng chương trình, kế hoạch CCHC; thường xuyên rà soát để bổ sung Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ để trình UBND tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định mới.

- Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện, thành phố theo quy định; tiến hành sơ kết việc thực hiện thí điểm mô hình một cửa liên thông hiện đại tại huyện Hòa Bình, Đông Hải và thành phố Bạc Liêu để nhân rộng việc thực hiện cho các huyện còn lại; đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc công khai minh bạch các thủ tục hành chính, xây dựng kế hoạch tập huấn công tác CCHC trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng; biên chế, tiền lương

- Tăng cường công tác quản lý đội ngũ CCVC theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của UBND tỉnh trên lĩnh vực tuyển dụng, sử dụng và quản lý CCVC; thực hiện thi nâng ngạch công chức theo Kế hoạch để trình Bộ Nội vụ phê duyệt.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Chính phủ, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh về thực hiện Luật Cán bộ - Công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Kế hoạch biên chế hành chính năm 2015, biên chế sự nghiệp năm 2015 và báo cáo UBND tỉnh trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2015 trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, các chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện để đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; tổ chức xét tuyển viên chức các đơn vị còn lại.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng CBCC để nâng cao trình độ, đạt chuẩn theo quy định.

4. Về công tác xây dựng chính quyền địa phương

- Trình UBND tỉnh: Xem xét, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã và chia tách, thành lập một số khóm, ấp mới trong tỉnh; bầu cử Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2015 - 2017; ban hành quy định tiêu chí đánh giá và phân loại chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” của tỉnh theo Quyết định số 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; rà soát quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh đến năm 2020.

- Sơ kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ công tác Dân vận chính quyền giai đoạn 2011 – 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020.

5. Về công tác thanh tra, kiểm tra, pháp chế

- Xây dựng và triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo kế hoạch được phê duyệt. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Làm tốt công tác triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý; tổ chức lấy ý kiến góp ý các văn bản dự thảo của Trung ương, địa phương có chất lượng, đảm bảo thời gian. Tích cực giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ nhà nước theo Luật Khiếu nại - Tố cáo và phân cấp quản lý của UBND tỉnh.

6. Về công tác thanh niên và tổ chức hội

- Tham mưu giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2012 - 2020 và những năm cuối nhiệm kỳ; tham mưu tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho các đối tượng là cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, huyện đoàn, thành đoàn, xã, phường, thị trấn trực tiếp làm công tác thanh niên của từng năm; trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bạc Liêu năm 2015.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật Thanh niên, chính sách thanh niên và công tác thanh niên tại các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo kế hoạch; tham mưu Thường trực Hội đồng Công tác thanh niên xây dựng các Chương trình, Kế hoạch công tác, báo cáo, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên năm 2015 và những năm tiếp theo theo Quy chế hoạt động của Hội đồng.

- Phối hợp các ngành có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh: giao nhiệm vụ cho các hội, tổ chức phi Chính phủ gắn tổ chức và hoạt động của hội với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2015; làm tốt công tác quản lý nhà nước về hội, tổ chức phi Chính phủ theo quy định của pháp luật để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ; tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

- Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực năm 2014 có liên quan đến lĩnh vực quản lý Hội; xây dựng báo cáo tổng kết việc thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh.

II. ĐỐI VỚI LĨNH VỰC QLNN VỀ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua - khen thưởng. Tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể việc áp dụng các quy định về công tác thi đua - khen thưởng; nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác thi đua - khen thưởng theo quy định; kiện toàn và nâng cao năng lực chuyên môn, hiệu quả hoạt động của bộ máy công chức, viên chức làm công tác thi đua - khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; xây dựng Kế hoạch tập huấn hướng dẫn về nghiệp vụ công tác thi đua – khen thưởng nhất là ở cơ sở.

- Tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng: Kế hoạch tổ chức các hoạt động về kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, với việc phát động phong trào thi đua yêu nước nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Cụm thi đua Tây Nam bộ; Quy định tổ chức hoạt động và bình xét thi đua Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2015 (Bạc Liêu là Cụm trưởng Cụm thi đua Tây Nam bộ năm 2015); Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Báo cáo tổng kết Cụm thi đua 12 tỉnh, tổng hợp, đánh giá, chấm điểm, bình xét Cụm thi đua Tây Nam bộ (Thường trực Cụm thi đua Tây Nam bộ); Báo cáo tổng kết 05 năm phong trào thi đua khen thưởng – yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn (2010 – 2015) và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn (2016 – 2020) chuẩn bị cho Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV;

- Rà soát, kiểm tra để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015; báo cáo tổng kết Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ thi đua - khen thưởng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương để khắc phục những hạn chế, yếu kém ttrong công tác thi đua – khen thưởng; Kế hoạch hướng dẫn phân bổ số lượng Đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

III. ĐỐI VỚI LĨNH VỰC QLNN VỀ TÔN GIÁO

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật đối với các tổ chức tôn giáo; làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân đấu tranh ngăn chặn các hình thức hoạt động mê tín dị đoan, tuyên truyền xuyên tạc, chia rẽ khối đoàn kết nội bộ, truyền đạo trái phép; quan tâm giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng, hợp pháp của tổ chức tôn giáo đúng quy định của pháp luật.

- Thường xuyên phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức thăm hỏi nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm của tôn giáo; xây dựng kế hoạch mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức QLNN về tôn giáo cho cán bộ, công chức phụ trách công tác tôn giáo; tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành; phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ vốn trùng tu, tôn tạo các công trình tôn giáo, đình thần trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2017 theo kế hoạch.

- Chủ động phối hợp với các ngành chức năng có liên quan và UBND các huyện, thành phố nắm chắc tình hình, diễn biến hoạt động của các tôn giáo để kịp thời tác động, điều chỉnh các hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật và giải quyết có hiệu quả các vấn đề mới phát sinh trong tôn giáo.

- Tăng cường công tác nắm thông tin về tình hình tôn giáo nhất là ở cơ sở; chú ý tạo mối quan hệ, thường xuyên thăm hỏi, gặp gỡ những người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trong tỉnh để trao đổi thông tin hoạt động của tôn giáo, tình hình kinh tế - xã hội và kịp thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của những người theo đạo nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo.

IV. ĐỐI VỚI LĨNH VỰC QLNN VỀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

- Hàng năm xây dựng văn bản, tổ chức triển khai thực hiện  phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực văn thư, lưu trữ để nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác văn thư, lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ.

- Tiếp tục triển khai thưc hiện Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Chỉ thị số 05/2007/CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; tiếp tục củng cố tổ chức, kiện toàn ổn định đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ trên cơ sở hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn và mở lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với cơ quan, đơn vị địa phương nhất là xã, phường, thị trấn; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thực hiện việc chỉnh lý tài liệu và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào kho lưu trữ lịch sử theo đúng quy định của pháp luật.

- Tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành lại Danh mục cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu lưu trữ lịch sử vào Kho chuyên dụng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bạc Liêu để thay thế Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 05/7/2011 của UBND tỉnh không còn phù hợp so với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương.

Trên đây Kế hoạch triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Nội vụ năm 2015 của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu./.

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 13225 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày