SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
7
3
2
5
1
Tin thời sự Thứ Ba, 14/10/2014, 08:30

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2014

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2014 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ; Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 09/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014. Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2014 với các nội dung sau:

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH  HÀNH CHÍNH QUÝ III

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được quan tâm đúng mức và đạt kết quả. Trong quý III, đã ban hành các văn bản như:

+ Kế hoạch triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Nội vụ năm 2015.

+ Kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Tổ chức bộ máy hành chính sự nghiệp, quản lý biên chế và sử dụng viên chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Bạc Liêu.

+ Kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Tổ chức bộ máy hành chính sự nghiệp, quản lý biên chế và sử dụng công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 01/01/2012 đến 15/9/2014.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

- Trong quý III, đã xây dựng trình UBND tỉnh ban hành các văn bản sau:

+ Triển khai Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trực thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

+ Quyết định về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh về thực hiện công tác CCHC; Đề cương kiểm tra công tác CCHC năm 2014 đến các cơ quan, đơn vị được dự kiến kiểm tra theo Kế hoạch.

+ Quyết định ban hành quy định tạm thời mức thu phí xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2014 cho các Sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố; quyết định cử 01 ứng viên Chương trình Mekong 50 Bạc Liêu tham gia khóa đào tạo Thạc sĩ ngành Kinh tế - Tài chính tại Trường Ca’sFosCari University of  Venice (Ý); cử 01 công chức lãnh đạo tham gia khóa đào tạo Thạc sĩ ngành Nuôi trồng thủy sản tại Trường Đại học Cần Thơ; đề xuất nhu cầu đào tạo Thạc sĩ Y tế công cộng và Thạc sĩ Quản lý bệnh viện cho tỉnh Bạc Liêu; việc phân công ứng viên Mekong 50 Bạc Liêu đã tốt nghiệp nước ngoài về tỉnh công tác; tiếp nhận phân công 04 ứng viên tốt nghiệp Thạc sĩ tình nguyện về tỉnh công tác.

+ Phê duyệt bổ sung kế hoạch đào tạo năm 2014; phê duyệt Đề án vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu; ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn; ban hành quyết định thành lập ấp 12 thuộc xã Phong Thạnh Đông, huyện Giá Rai; trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thị xã Giá Rai và các phường thuộc nội thị.

- Thường xuyên thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Công tác rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính được quan tâm. Đến nay, có tổng số 44 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ trên 06 lĩnh vực gồm: Lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức (03 thủ tục); Lĩnh vực Hội, tổ chức phi Chính phủ (13 thủ tục); Lĩnh vực Tôn giáo (15 thủ tục); Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (08 thủ tục); Lĩnh vực Tổ chức hoạt động của Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập (03 thủ tục); Lĩnh vực Tổ chức hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục (03 thủ tục). Quá trình tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính trên đến nay, thuận lợi, hiệu quả, không vướng mắc, bất cập cần phải rà soát.

- Việc công khai thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định. Kết quả, đến nay có 44/44 TTHC (đạt 100%) đã công bố đều được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan kịp thời, đúng quy định, đồng thời, được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan, cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Thực hiện theo Nghị định số 13 của Chính phủ, trong thời gian qua, Sở Nội vụ thường xuyên tổ chức rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Hiện nay, Sở Nội vụ đang hoàn thiện dự thảo bổ sung Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở để trình UBND tỉnh ký ban hành phù hợp với Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Ngay từ đầu năm, Sở đã xây dựng và ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức cơ quan năm 2014. Tính đến nay, đã lựa chọn và cử 12 lượt công chức cơ quan đi đào tạo, bồi dưỡng dài hạn sau đại học, đại học gồm các ngành Luật, Kinh tế - Luật, Hành chính, Kế toán; bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và các khóa bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh với trên 20 lượt công chức cơ quan tham gia.

6. Về đổi mới cơ chế tài chính

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ. Theo đó, đã ban hành Quyết định số 40/QĐ-SNV ngày 20/5/2014 về việc ban hành Quy chế số chi tiêu nội bộ năm 2014, sau khi ban hành đã chỉ đạo Văn phòng Sở hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng Quy chế thực hiện. Đến nay, Sở có 03/03 đơn vị trực thuộc thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính, đạt tỷ lệ 100%. Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc Sở là cơ quan hành chính nhà nước nên không thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

7. Hiện đại nền hóa hành chính

- Đang phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông liên hệ với Trung tâm Tin học - Bộ Nội vụ xây dựng Phần mềm quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Viện Công nghệ Viễn Thông, Trung tâm Công báo Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện hệ thống phần mềm QLVB đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và hiện nay Sở Nội vụ đang sử dụng để liên thông văn bản đến các Sở, ban, ngành tỉnh. Đã và đang tin học hóa trong quản lý và trao đổi công việc, hiện tại cơ quan đã sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) trong trao đổi công việc (đạt tỷ lệ 100%), có 60/72 cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử trong trao đổi công việc hàng ngày (đạt 82,2%).

- Xây dựng và ban hành Quyết định số 112/QĐ-SNV ngày 01/8/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc ban hành Bộ tài liệu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trên các lĩnh vực quản lý hành chính của Sở Nội vụ và hiện nay đang tiến hành triển khai thực hiện theo đúng mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ. Hiện nay, Sở Nội vụ được cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan và đã triển thực hiện theo đúng tiêu chuẩn.

8. Thực hiện cơ chế một cửa

- Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê Đề án thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và tôn giáo của Sở Nội vụ.

- Số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa là 14/44 TTHC đạt tỷ lệ 31,8%. Kết quả: giải quyết thủ tục hành chính đến nay, tổng số hồ sơ được tiếp nhận của cơ quan là 23 hồ sơ, đã giải quyết 22 hồ sơ (01 hồ sơ đang chờ thông qua).

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Công tác cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thông qua việc triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính.

- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách hành chính đang được thực hiện khẩn trương; công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đang được các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện thường xuyên.

- Cơ chế một cửa tại cơ quan ngày càng được hoàn thiện, phát huy được hiệu quả, cơ sở vật chất, phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được quan tâm đầu tư, nâng cấp, bố trí chỗ nơi khang trang, rộng rãi, thoáng mát; từng bước đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị, cá nhân.

- Tổ chức bộ máy cơ quan được sắp xếp kiện toàn, phát huy hiệu quả trong công việc; chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng cao; công tác kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên.

2. Khuyết điểm:

- Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách hành chính thông qua việc ban hành các văn bản triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính thực hiện còn chậm, chưa quyết liệt.

- Công tác tuyên truyền, kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan có mặt còn hạn chế.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ IV/2014

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2014 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ; Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2011 - 2015; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh, trên cơ sở đó chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể của từng phòng, ban, đơn vị thực hiện cải cách hành chính theo từng giai đoạn.

2. Tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý để sửa đổi, bổ sung đối với những nội dung thủ tục hành chính không còn phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân đến liên hệ làm việc tại cơ quan.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa tại cơ quan; thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch các thủ tục hành chính, quy trình, thời gian giải quyết công việc, mức thu phí theo tinh thần Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

5. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở 

6. Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo các Nghị định 130/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

7. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ hành chính, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cách thức xử lý công việc trên môi trường mạng cho cán bộ, công chức đang công tác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

8. Đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan; tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan.

9. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến về cải cách hành chính cả chiều rộng lẫn chiều sâu thông qua việc triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính; phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức hội thi, tọa đàm, giải đáp thắc mắc của người dân và doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước làm cho cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân nắm vững chủ trương cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, từ đó tập trung chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao.

10. Tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch công tác CCHC, Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC, Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và công tác CCHC đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2014 tại Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu./. 

 

 


Số lượt người xem: 8392 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày