SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
8
7
6
6
0
VĂN BẢN TỈNH 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
08/KH-SNV 18/05/2018 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018
09/KH-SNV 18/05/2018 Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc
45/QĐ-SNV 12/02/2018 Ban hành Quy chế chấm điểm, đánh giá, xếp loại công chức và người lao động
02/KH-SNV 25/01/2018 Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018
01/KH-UBND 11/01/2018 Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch công tác Nội vụ, Cải cách hành chính năm 2018
2183/QĐ-UBND 01/12/2017 Ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
17/KH-SNV 29/11/2017 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018
Thông báo số: 29/TB-SNV 26/06/2017 Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu
Kế hoạch số: 10/KH-SNV 19/06/2017 Kiểm tra tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, tổ chức biên chế và công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở
Kế hoạch số: 11/KH-SNV 19/06/2017 Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2017
Báo cáo số: 62/BC-SNV 02/06/2017 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017
Kế hoạch số 05/KH-SNV 16/03/2017 Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017
Kế hoạch số 06/KH-SNV 16/03/2017 Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017
Kế hoạch số: 05/KH-SNV 16/03/2017 Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017
Kế hoạch số: 06/KH-SNV 16/03/2017 Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017
Báo cáo số: 29B/BC-SNV 03/03/2017 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I, phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2017
Báo cáo số 21/BC-SNV 17/02/2017 Tổng kết công tác Nội vụ năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2017
Báo cáo số: 137/BC-SNV 30/12/2016 Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2016 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
BC số 90/BC-SNV 15/09/2016 Kết quả thực hiện công tác quý III, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV/2016
Quyết định 1384/QĐ-UBND 22/08/2016 về việc công bố TTHC lĩnh vực công tác Thi đua - khen thưởng được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối