SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
8
7
6
6
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc: Trịnh Thanh Phong 

2. Phó Giám đốc: Ngô Công Hầu 

3. Phó Giám đốc: Tạ Hoàng Nhiệm

4. Phó Giám đốc: Nguyễn Vũ Thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG

ĐT: 0781. 3955.663

 

 

 

 

 

 

 

 1.Phụ trách: Trương Minh Tính

 2.P.Trưởng phòng: Hồ Thị Cẩm Thúy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH TRA SỞ

 

 

 

 

 

 

 

1. Chánh Thanh tra: Nguyễn Minh Thất

 2.Phó Chánh Thanh tra: Huỳnh Hoàng Yên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Diệu

2.P.Trưởng phòng: Tô Thu Cường

3.P.Trưởng phòng: Trần Phan Nguyên Chương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG

TỔ CHỨC BIÊN CHẾ & TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng:    Huỳnh Thanh Tuấn

2. P.Trưởng phòng: Trương Thị Mỹ Châu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN & CÔNG TÁC THANH NIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Trưởng phòng: Trương Vũ Trường

2.P.Trưởng phòng: Lê Kim Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Trưởng phòng: Phan Thị Hồng Tươi

2.P.Trưởng phòng: Hà Diễm Phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.P.Trưởng ban: Lê Minh Quân

 2.P.Trưởng ban: Nguyễn Thị Tuyết Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN TÔN GIÁO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.P. Trưởng ban: Trần Thành Chiểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Chi cục trưởng: Nguyễn Phương Trúc

2. P. Chi cục trưởng: Trương Quang Nhi

3. P. Chi cục trưởng: Quách Thanh Đoàn